Incasso kort geding: voor- en nadelen

12 februari 2016

LEX VAN LIESHOUT

Wat houdt het incasso kort geding precies in? Welke voorwaarden gelden? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoeveel kost dit geding en komen de proceskosten voor rekening van de “wanbetaler”?

INLEIDING

Het incasso kort geding is een effectieve en laagdrempelige manier om openstaande facturen of schulden (=geldvorderingen) te incasseren. De stap naar de rechter lijkt groot, maar levert bij eenvoudige geldvorderingen een groot voordeel op. Bij het incasso kort geding moet het gaan om geldvorderingen die voortvloeien uit goederen, diensten, kredieten of huurovereenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een openstaande factuur, een huurschuld of een lening die niet wordt afgelost.

EISEN

Voordat je deze geldvordering kunt incasseren via een incasso kort geding, moet aan een aantal eisen zijn voldaan.

  1. Het moet gaan om een relatief eenvoudige vordering. Dit betekent dat het ofwel moet gaan om een onbetwiste geldvordering (uw schuldenaar is het eens met de factuur of schuld, maar kan of wil niet betalen), ofwel een vordering die in ‘redelijkheid niet kan worden betwist’ door het niet verschijnen van de gedaagde ter zitting (gedaagde laat verstek gaan).
  1. De vordering moet voldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter haar zal toewijzen.
  1. Er moet een zeker spoedeisend belang bestaan[1]. Het uitgangspunt dat een geldvordering in kort geding niet toewijsbaar is indien de eisende partij in een financiële noodsituatie verkeert, omdat het restitutierisico in een dergelijk geval te groot zou zijn, kan niet als juist worden aanvaard. [2]Juist die financiële noodsituatie is een van de omstandigheden die de eisende partij het vereiste spoedeisende belang kan verschaffen om in kort geding een geldvordering in te stellen.[3] Wel is het raadzaam om tijdens het kort geding te anticiperen op een mogelijk verweer van de gedaagde ter zake het restitutierisico. Door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie, kan het risico worden zeker gesteld.

SOMMATIEBRIEF EN CONCEPT-DAGVAARDING

Voorafgaand aan het incasso kort geding dient de gedaagde partij eerst nogmaals te worden gesommeerd om tot betaling over te gaan. Bij de sommatiebrief wordt de conceptdagvaarding gevoegd met de datum en tijd van de zitting, met inachtneming van de wettelijke dagvaardingstermijn (tenminste acht dagen). De sommatie vindt plaats door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploot, zodat de schuldeiser zeker weet dat de sommatie met concept-dagvaarding is ontvangen.

KANTONRECHTER ALS VOORZIENINGENRECHTER

Bij vorderingen tot € 25.000,- is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van het kort geding. Bij hogere vorderingen is de voorzieningenrechter van de gewone rechtbank bevoegd. Wanneer het gaat om een eenvoudige vordering en de schuldenaar niet verschenen is op de zitting, wordt de vordering toegewezen. Door middel van een incasso kort geding beschikt de schuldeiser snel over een executoriale titel en kan de vordering worden geïncasseerd.

VOORDELEN INCASSO KORT GEDING

Waarom is het voordelig om als schuldeiser te kiezen voor het incasso kort geding? Naast het feit dat je na toewijzing van de vordering door de voorzieningenrechter, op korte termijn over een executoriale titel beschikt – en daarmee snel kan incasseren – zijn er nog meer voordelen van een incasso kort geding. Een kort geding is over het algemeen informeel van aard en kan op ieder moment plaatsvinden (zelfs in het weekend). Hierdoor is het incasso kort geding een effectief en laagdrempelige manier om een vordering te incasseren. De rechter doet in slechts twee weken uitspraak en de termijn voor een eventueel hoger beroep door de schuldenaar bedraagt slechts vier weken.

NADELEN INCASSO KORT GEDING

  1. Door de snelheid is er weinig tijd om de vordering toe te lichten en te onderbouwen. Doordat het in een incasso kort geding draait om de eenvoudigheid van de vordering, is een vordering al snel te gecompliceerd, als een gedaagde toch een verweer voert.
  2. Andere vorderingen, bijvoorbeeld ontbindingen van overeenkomsten, lenen zich niet voor een kort geding.
  3. Het is niet of nauwelijks mogelijk om de vordering te wijzigen tijdens de procedure. Wanneer de schuldenaar wel een verweer voert, of de vordering nog gewijzigd wordt, leidt dit al gauw tot afwijzing van de vordering. De rechter moet de zaak op een nieuwe datum in een bodemprocedure inhoudelijk behandelen. Als schuldeiser is het dus belangrijk dat de feiten en de eventuele bekende verweren van tevoren goed worden beoordeeld door een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in incasso.
  4. Het betreft een voorlopige voorziening. Een vonnis kan op een gemakkelijke manier worden aangetast door de bodemrechter.

KOSTEN

De kosten voor een incasso kort geding bedragen allereerst de kosten voor de dagvaarding. Daarnaast betaal je het wettelijk vastgestelde griffierecht en de bijkomende buitengerechtelijke incassokosten. Het kan gebeuren dat er buiten de rechtszaal toch een schikking wordt getroffen. Wanneer dit gebeurt, voordat de zitting is begonnen, zijn er geen griffierechten verschuldigd. Een incasso kort geding is namelijk vaak een effectief pressiemiddel. De hoogte van het griffierecht hangt af van de rechter waar de zaak aanhangig is gemaakt, alsmede de hoogte van de vordering.

De kantonrechter en de voorzieningenrechter zijn gebonden aan de wettelijke bepalingen omtrent het kort geding[4]. Bij de voorzieningenrechter betalen zowel de eiser als de gedaagde griffierecht. Bij de kantonrechter komen deze kosten alleen voor rekening van de eiser.

In beide procedures kan de rechter tijdens de zitting bepalen dat de verliezende partij de proceskosten moet dragen. Dit bedrag wordt door de rechter vastgesteld en kunnen ook de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding inhouden. [5]

CONCLUSIE

Het incasso kort geding is sterk aan te raden wanneer het gaat om onbetwiste en opeisbare geldvorderingen. Het is een vorm van rechtspraak die binnen enkele weken afgewikkeld kan zijn. Voordeel hiervan is dat een schuldeiser snel over een executoriale titel (= vonnis van de rechter) beschikt, en hiermee dus de vordering snel kan incasseren. Als er spoed is geboden, bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar of niet-betalende klant in financiële problemen verkeert, is een incasso kort geding een effectief incasso middel.

Dit blog is geschreven door Femke van Leeuwen

Wilt u meer informatie of wilt u ook een incasso kort geding starten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:  info@mulderijbedrijfsjuristen.nl / 0341-844648

 

[1] Http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2010:BL1615

[2] HR 30 juni 2000, NK 2001, 389

[3] ECLI:NL:HR:2002:AE0660, Uitspraak, Hoge Raad, 14‑06‑2002

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44577.html

[5] ECLI:NL:RBALM:2012:BY5914

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *