Betalingsregeling tussentijds opzeggen. Kan dat?

30 november 2017

Je hebt waarschijnlijk ooit wel eens een betalingsregeling getroffen, hetzij als schuldeiser, hetzij als schuldenaar. Soms is betaling van een hoog bedrag nu eenmaal onmogelijk en is betaling in termijnen de enige oplossing. Mits beide partijen het hierover eens worden. Ook wij als incassojuristen treffen regelmatig betalingsregelingen, als dat in het belang is van onze cliënt. Uiteraard altijd in overleg. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Opzegging betalingsregeling

Maar kun je als crediteur ook tussentijds een betalingsregeling opzeggen, als je denkt of zelfs zeker weet dat de schuldenaar een hogere aflossing kan betalen? Of zelfs ‘uit betrouwbare bron’ weet dat hij inmiddels het gehele bedrag in één keer kan voldoen? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld en het antwoord daarop is een “Ja, mits”. Het kan dus in bepaalde omstandigheden. Hoofdregel is dat een betalingsregeling die geldig tot stand is gekomen én stipt wordt nagekomen, niet kan worden beëindigd. Een uitzondering op die regel heeft het Gerechtshof Amsterdam d.d. 27 augustus 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:2786) geformuleerd. Het Hof oordeelt, kort samengevat, dat van een schuldeiser soms niet kan worden verlangd dat hij genoegen neemt met een ongewijzigde betalingsregeling. Dat is bijvoorbeeld het geval als de “financiële situatie van de schuldenaar zich sinds de totstandkoming van de betalingsregeling aanzienlijk heeft verbeterd”. 

Herzieningsclausule

Cruciaal is dat dit laatste wel apart wordt vastgelegd in de regeling. Mijn advies zou zijn om in betalingsregelingen een zgn. “herzieningsclausule” op te nemen. Dat is een bepaling waarin je als schuldeiser het recht voorbehoudt om de betalingsregeling tussentijds te wijzigen. Bijvoorbeeld als de financiële positie van de schuldenaar sterk verbetert. Wees er alert op dat een dergelijke clausule zorgvuldig wordt geformuleerd, omdat de schriftelijke betalingsregeling voor uitleg vatbaar is volgens de Haviltex-criteria (“interpretatieregels” voor overeenkomsten). Doe je dat niet, dan ben je aangewezen op het beginsel van ”redelijkheid en billijkheid” op grond van artikel 6:248 lid 2 BW en een beroep daarop wordt niet snel aanvaard. Het Hof zwijgt over de mogelijkheid om de betalingsregeling te wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW), maar voor het slagen daarvan ligt de lat ook hoog.

Duur betalingsregeling niet relevant

Eerder dit jaar is een soortgelijke zaak behandeld door Rechtbank Noord-Holland (07 juni 2017, zaaknr. 5733535 CV EXPL 17-1593). Ook uit deze uitspraak blijkt dat een betalingsregeling in beginsel kan worden gewijzigd. In die zaak werd door de schuldeiser ‘Ingenieursbureau I.O.B.’ ook een beroep gedaan op het arrest van het Hof (zie hiervoor). Echter, hier werd de gevraagde wijziging van de betalingsregeling afgewezen. Dat het “nog geruime tijd zal duren voordat de door Ingenieursbureau I.O.B. gestelde hoofdsom is afgelost”, vond de rechter geen goed argument. Immers: dat was al bekend bij het aangaan van de betalingsregeling. Bovendien heeft de wederpartij, aannemingsbedrijf De Nijs, alle aflossingen altijd netjes op tijd betaald. En als De Nijs dat niet zou hebben gedaan, dan had hij sowieso eerst in gebreke moeten worden gesteld, oordeelt de rechter. In de regeling was per abuis niet bevestigd dat De Nijs bij te late betaling ook zonder ingebrekestelling al in verzuim was. Daardoor was er geen grond voor beëindiging van de regeling. Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk het is dat afspraken juridisch correct worden vastgelegd.

Formulering betalingsregeling

Uit de behandelde jurisprudentie blijkt dat een betalingsregeling wel degelijk tussentijds kan worden gewijzigd, maar dat hiervoor strenge eisen gelden. Dat is al terug te voeren op het Romeinse rechtsbeginsel: “Pacta sunt servanda” oftewel “afspraken moeten worden nagekomen”. Een betalingsregeling is natuurlijk een duidelijke afspraak tussen twee partijen en de hoofdregel is dat die moet worden gerespecteerd. Uit deze zaak blijkt ook nog eens dat de formulering van de tekst van de regeling zeer nauw luistert.

*Tip: Leg altijd in de betalingsregeling fatale termijnen vast, zodat duidelijk is wanneer iedere aflossing moet zijn ontvangen. Bepaal ook dat “indien een of meerdere termijnen niet of niet tijdig zijn betaald, de regeling direct vervalt en het (restant) bedrag ineens opeisbaar is, zonder nadere ingebrekestelling vooraf”. Als je dan ook nog eens afspreekt dat de eerste termijn per omgaande moet worden betaald, heb je het goed en effectief geregeld. De schuldeiser kan dan bij niet-nakoming namelijk direct de incassoprocedure starten voor het totale bedrag. Of voor het restant bedrag, als al een of meerdere aflossingen zijn gedaan. Vergeet niet een “‘herzieningsclausule” (bijv. meer aflossingscapaciteit) op te nemen. Die is handig voor het geval je als schuldeiser de betalingsregeling tussentijds wilt intrekken of wijzigen.

Heb je vragen over een betalingsregeling? Of wil je er juist vanaf? Neem dan gerust contact op.

Dit blog is geschreven door mr. Arwin Mulderij, als jurist gespecialiseerd in het incasso-, beslag- en executierecht.

 

Deel dit bericht

20 reacties op “Betalingsregeling tussentijds opzeggen. Kan dat?”

 1. Gerben schreef:

  Hoe kom je erachter dat je schuld verkocht is.
  Van bank naar incassobureau.
  Allebei blijven ze daar vaag over.
  Dus ook met wie ik betalingsafspraak / finale kwijting bespreek?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Dan moet u de schuld voldoen aan de oorspronkelijke contractpartij. Indien een andere partij stelt eigenaar te zijn van de vordering (koper van vordering) dient die partij ex artikel 150 Rv te bewijzen dat hij schuldeiser is op grond van een akte van cessie.

 2. G Gressie schreef:

  Ik heb een betalingsregeling met de sns bank. Ik betaal stipt € 35,= per maand. De totale schuld bedraagt nu € 955,=. Ik heb begin maart mijn inkomensgegevens moeten opsturen wat ik ook heb gedaan. Nu heb ik een aangetekende brief ontvangen dat ze ivm een betalingsachterstand de schuld volledig opeisen. Binnen 7 dagen betalen anders gaat het naar de deurwaarder. Mag dit zomaar of kan ik er nog wat aan doen?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Dat kan alleen als u in verzuim bent met tijdige betaling. Als u stipt heeft betaald, dan kan dat niet en kunt u de regeling gewoon voortzetten.

 3. G Gressie schreef:

  Ik ben niet in verzuim en heb stipt iedere maand betaald. Het mag niet, maar ze doen het wel gewoon. Moet ik een klacht indienen bij de sns?

 4. Deanne schreef:

  Goedendag,
  Ik heb sinds 2010 een betalingsregeling inzake een restschuld bij DSB
  zie de tekst hieronder die ik in juli 2010 ontving per mail

  “Ik verzoek c.q. sommeer u om voorlopig maandelijks, ingaande augustus 2010, minimaal € 75,00 te voldoen, indien mogelijk meer”

  Dit betaalde ik aan een partij (hklaw)
  Nu heeft dsb/finqus de schuld overgedragen aan Vesting Finance en eist nu na 9 jaar hele schuld op. Terwijl altijd stipt is voldaan!
  Is de tekst van hun bevestiging betalingsregeling niet duidelijk. Kan ik ze daar aan houden?
  Alvast hartelijk dank voor uw reactie

  • Arwin Mulderij schreef:

   U kunt hen daaraan houden. Zolang u de betalingsregeling stipt nakomt, bent u niet in verzuim (en kan restant niet ineens worden gevorderd)

 5. Coby schreef:

  Ik ben al 3 jaar een schuld aan het afbetalen ( incassobureau) nu gebeurd dat met € 20,- per maand ik heb nu meer dan de helft betaald ( incl.de gerechtelijke kosten) moet ik hier nog jaren mee doorgaan of kan ik een verzoek doen tot finale kwijting

  • Arwin Mulderij schreef:

   U kunt een verzoek doen tot finale kwijting, maar uw schuldeiser is niet verplicht om hieraan mee te werken. Hij/zij kan eisen dat u de regeling voortzet.

 6. Fred schreef:

  Ik heb verzuimd met 2 termijnen doordat de automatische incasso niet goed ging .het betreft een bedrag van 20 euro per maand .ze hebben mij een mail gestuurd dat ze zaak hebben beëindigd en ik het geheel bedrag in 1 keer moet betale.ik heb na de mail gelijk de 2 termijnen betaald.wat moet ik nu doen

 7. Camer016 schreef:

  Sinds 3 jaar betaal ik € 100 per maand inzake een betalingsrege!ing met de DNV bank, mijn financiële situatie is iin 2019 ingrijpend verandert, heb € 510 per maand minder inkomen, wat gevolgen heeft voor de gemaakte betalingsregeling. Nu heb ik de bank een jaar geleden gevraagd om de maandelijkse betalingen tot en met november 2021 te voldoen en dat er dan finale kwijting zou volgen. De bank heeft toegezegd dit in het overleg te behandelen., is niet gebeurd. Ook heeft de bank aangegeven om in november 2020 de zaak opnieuw te bezien, wat niet is gebeurd. Kan/ mag ik, op grond van dat de bank ingebreke is gebleven , in november 2021 stoppen met betalen?
  Graag zie ik uw reactie tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  P. Camerik

 8. Camer016 schreef:

  Sinds 3 jaar betaal ik € 100 per maand inzake een betalingsrege!ing met de DNV bank, mijn financiële situatie is iin 2019 ingrijpend verandert, heb € 510 per maand minder inkomen, wat gevolgen heeft voor de gemaakte betalingsregeling. Nu heb ik de bank een jaar geleden gevraagd om de maandelijkse betalingen tot en met november 2021 te voldoen en dat er dan finale kwijting zou volgen. De bank heeft toegezegd dit in het overleg te behandelen., is niet gebeurd. Ook heeft de bank aangegeven om in november 2020 de zaak opnieuw te bezien, wat niet is gebeurd. Kan/ mag ik, op grond van dat de bank ingebreke is gebleven , in november 2021 stoppen met betalen?
  Graag zie ik uw reactie tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Camer016

  • Arwin Mulderij schreef:

   Het ‘probleem’ is dat de bank niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat ze ‘akkoord zijn’ met uw voorstel, voor zover ik kan nagaan (ik beschik niet over alle stukken). Alleen bij uitdrukkelijke instemming, kan bij niet-nakoming sprake zijn van verzuim (na schriftelijke ingebrekestelling) van de bank.

 9. Roos schreef:

  Goedemorgen ik betaal nu al 5 jaar netjes 225 euro een rest schuld af aan de bank dit liep voorheen via intrum justitia. Nu is dit overgenomen door flanderijn. Zij hebben een brief gestuurd dat er niks veranderd maar ze eisen wel dat ik opnieuw alle financiele papieren opstuur. Mogen zij dit afdwingen, terwijl de regeleing gewoon prima loopt?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Een regeling die correct wordt nagekomen, kan niet worden gewijzigd, tenzij in de bevestiging van de regeling van Intrum Justitia staat dat hieromtrent een voorbehoud geldt. Als dat niet zo is, dan kan Flanderijn dit niet eisen.

 10. Silvia schreef:

  Ik heb een betalingsregeling vanaf oktober 2020 bij een deurwaarder. Hierin staat, dat na 6 maanden voorzetting of verhoging opnieuw bekeken kan worden. Er is echter nooit meer om iets gevraagd.
  Ook staat er dat cliënt op moverende redenen de regeling kan stop zetten
  Ik betaal stip op tijd en ontvang ineens in Juli ( dus na 9 maanden) dat cliënt niet meer akkoord gaat met de regeling, zonder opgave van reden.
  Kan dit zomaar?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Indien alle termijnen stipt zijn betaald, is geen sprake van verzuim en kan de regeling dus niet ‘zomaar’ worden beëindigd.

 11. Anna schreef:

  Ik heb op 17 mei j.l een aanbod ontvangen per e-mail van Budget Energie om een 3 jaar oude openstaande rekening af te kopen tegen de helft van het totale bedrag. 50% van het totaal moet voor 30 juni op hun rekening zijn bijgeschreven. Dit was een goed aanbod en dankzij de uitkering v vakantiegeld ook haalbaar. Maar nu heb ik vandaag een e-mail ontvangen dat ze het aanbod intrekken omdat het al uit handen gegeven is aan een gerechtsdeurwaarder. Dat klopt, dagvaarding vd gerechtsdeurwaarder is van 20 februari 2023. Mag BE in dit geval een aanbod doen en weer intrekken?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Een aanbod kan worden ingetrokken, tenzij u daarmee al heeft ingestemd of dat er gedragingen zijn waaruit die instemming blijkt. Een overeenkomst (‘vaststellingsovereenkomst’) m.b.t een schikking komt nl. -net als iedere andere overeenkomst- tot stand via aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). Als u nog niet had ingestemd, dan kunnen zij het aanbod dus weer intrekken. Niet netjes, maar het juridisch mag het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *